Среща в Берлин на Иван Сокачев с царя-баща (Фердинанд)

Писмото е получено в СЗРП на 27.11.1937 г. В него Иван Сокачев се извинява за отсъствие на събрание на 23.11. 1937 г. и съобщава, че при пребиваването си в Берлин е имал среща с...

Представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП

Уведомително писмо  от 19.10.1937 г.  Българското природоизпитателно дружество до СЗРП, получено на 21.10.1937 г., за избраните на годишно събрание на 25.03.1937 г. представители в СЗРП:

...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП

Уведомително писмо с изх. № 13/18.10.1937 г.  Българското пещерно дружество до СЗРП, изпратено в отговор на писмо № 29  и получено на 21.10.1937 г., за избраните на представители в СЗРП - проф. В...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1937 г.

Писмо с изх. № 204/18.10.1937г. от Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП, получено на 31.12.1937 г. и подписано от избраните и за представители Секретар и Председател, в което са...

Трети делегат на дружеството на българските лесовъди

Известяват, че по решиние на Управителния комитет Петко Д. Петков ще бъде заменен от Тодор Ю. Куманов като трети делегат на Дружеството .

Представители на Българско ботаническо дружество в СЗРП

Уведомително писмо с изх. № 136/13.09.1937 г. Българското ботаническо дружество до СЗРП, получено на 15.09.1937 г., за избраните на Годишното събрание на 28.06.1937 г. представители в СЗРП - проф...

Покана за събрание на Дружеството на нисшите горски служители

Покана с изх. № 897/11.09.1937 г. от Културно-просветно благотворително дружество на нисшите горски служители до председателя на СЗРП за изпращане на представител на СЗРП за VI-то гобщо годишно...

Молба за разрешение на строеж на спортна хижа във Витоша

Молба от спортен клуб "Средец" с изх. № 267/8 от 10.09.1937 г. до СЗРП за съгласие за строеж на хижа на отпуснатото им от Столична община място в местност "Свиньовете" на Витоша чрез заверка на...

Преписка на Русенското лесничейство за защитени обекти гора Юперска кория и ловни паркове Русе и Кубрат

Преписка от 2 писма на Русенското лесничейство до Председателя на СЗРП с адреса му във Физико-математическия факултет  относно искане на съгласие на съюза за обявяване статут на защитени обекти...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1937 г.

С писмо с вх. № на СЗРП 138/21.07.1937 г., датирано19.07.1937 г., Ловната организация съобщава избраните на XVII ловен конгрес свои представители в СЗРП: Иван Сокачев, генерал о.з. Д. Кацаров и К...

Страници