Преписка от 2 писма на Русенското лесничейство до Председателя на СЗРП с адреса му във Физико-математическия факултет  относно искане на съгласие на съюза за обявяване статут на защитени обекти съгласно изискванията на Правилника за приложение на Закона за защита на родната природа.

1. Писмо с вх. № 7152/02.09.1937 на Русенското лесничейство, подписано от русенския държавен лесничей Б. Димитров до Председателя на СЗРП Стефан Петков, в което се предлага дъбовата гора в с. Юпер, част от Делиорманските гори, както и ловните паркове в с. Кубрат и гр. Русе да бъдат поставени под попечителството на Закона за защита на родната природа.

2. Писмо с вх. № 7954/29.11.1937 от Русенското лесничейство, подписано от русенския държавен лесничей Б. Димитров и секретар-счетоводителя В. Милков до Председателя на СЗРП, получено на 26.12.1937 г. Искат отговор на горното писмо и съгласие според изискавията на член 4 от Правилника за приложение на Закона за защита на родната природа за включване на изброените гори и паркове в обектите за защита.