Асоциация на парковете в България 
1000 София, 
ул. "Хан Аспарух I" 26, ап. 1
тел.+359 887820870, 
e-mail: apb @ parks.bg

Организационна страница: http://www.parks.bg/

 

“Асоциация на парковете в България” (АПБ) е неправителствена организация с идеална цел, създадена в обществена полза. Тя е учредена на 28.01.2003 г. в София. Към настоящия момент в нея членуват 11 колективни члена с правомощия по управление на защитени територии (дирекции на природни паркове в България) и 15 индивидуални члена (експерти и активни граждани, подкрепящи опазването на биоразнообразието и застъпничеството за политики за устойчиво развитие). Мисията на Асоциация на парковете в България е да работи за развитие и опазване на системата от защитени територии в страната, съхраняване на биологичното разнообразие на България и популяризиране на устойчивото развитие чрез балансиране на екологичните, социални и икономически интереси. Основните дейности на АПБ са съсредоточени в следните направления:

1. Популяризиране, опазване и изучаване на българските паркове;

2. Опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие, културното и духовното наследство на българските паркове и системата от защитени територии, вкл. Зоните от НАТУРА 2000;

3. Развитие на парковете и другите защитени територии, както и на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 в България;

4. Подпомагане генерирането на доходи от парковите и околопаркови територии, вкл. и за местното население;

5. Информиране на обществеността за значението и целите на системата от защитени територии в България;

6. Насърчаване и постигане на ефективни партньорства и сътрудничества на всички организации и институции, ангажирани с опазване на защитените територии и биологичното разнообразие;

7. Подпомагане на устойчивото развитие на системата на парковете и защитените територии в България за благото на настоящите и бъдещите поколения;

8. Изграждане на екологична култура в българското общество;

9. Подпомагане прилагането на националното и международното законодателство и успешни практики в областта на опазване на защитените територии, биологичното и ландшафтното разнообразие.