Представители на Българската ловнострелческа организация в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№10/30.12.1940г., в коетоБългарска ловнострелческа организация уведомява, че за нейни представители в настоятелството на СЗРП пдодължават да бъдат генерал о.з. Д. Кацаров и Иван Сокачев...

Представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№6/30.10.1940г., в което Българско ботаническо дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени проф. Ст. Петков и проф. Н. Стоянов. /за трети...

Представители на Първо българско пещерно дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№11/30.12.1940г., в което Първо българско пещерно дружество уведомява, че за негови представители в СЗРП са определени проф. В. Радев, д-р Р. Рачев и Константин Манасиев. Подписано от Ив...

Представители на Юношеския туристически съюз в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№11/30.12.1940г., в което Юношески туристически съюз уведомява, че за негови представители в настоятелството на СЗРП са определени Денчо Стефанов Денчев (касиер) и Ангел Чобанов (зав....

Представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№17/22.10.1940г., в което Българско природоизпитателно дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени Павел Патев (Зоологическа градина), Иван...

Писма между Ловната организация и СЗРП относно изтребването на вредни птици 1940 г.

Две писма, разменени между Българска ловнострелческа организация и уравителния съвет на СЗРП, относно становищата на двете страни по въпроса за спиране безразборното изтребление на т. нар. вредни...

Благодарствено писмо от министъра на вътрешните работи и народното здраве за сборник на СЗРП 1940 г.

Писмо от министъра на вътрешните работи и народното здраве от 01.03.194г., в което изказва блсгодарност за изпратената му книга II от "Сборник за защита на природата".

Избор на комитет за 30 г. юбилей на лесовъдите

Писмо с изх. № 137/29.06.1939 г. на Дружеството на българските лесовъди отправя покана до СЗРП (вх. № 15/04.07.1939 г.) да изпрати свой представител, който да присъства на събрание за избор на...

Юбилейно честване на изтъкнати деятели-лесовъди

Две писма, изпратени от Дружество на българските лесовъди, с изходящи №№ 136/28.06.1939 г. и 137/29.06.1939 г. , адресирани до  Председателя на СЗРП (вх. №№ 16/04.07.1939 г. и 17/04.07.1939 г.),...

Представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1939 г

Писмо с изх. № 136/28.06.1939 г. на Дружеството на българските лесовъде съобщава решението на Управителния комитет на дружеството от заседание на 25.06.1939 г. за излъчване на представители в СЗРП...

Страници