Писмо вх.№17/22.10.1940г., в което Българско природоизпитателно дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени Павел Патев (Зоологическа градина), Иван Буреш (Царски музей) и Кирил Кузев.
Имената са изписани ръкописно върху поканата от СЗРП за определяне на представители)