Писмо вх.№6/30.10.1940г., в което Българско ботаническо дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени проф. Ст. Петков и проф. Н. Стоянов. /за трети представител по-късно е определен проф. Методи Русков/.