Писмо вх.№11/30.12.1940г., в което Първо българско пещерно дружество уведомява, че за негови представители в СЗРП са определени проф. В. Радев, д-р Р. Рачев и Константин Манасиев. Подписано от Ив. Буреш (председател).