С писмо с вх. № на СЗРП 138/21.07.1937 г., датирано19.07.1937 г., Ловната организация съобщава избраните на XVII ловен конгрес свои представители в СЗРП: Иван Сокачев, генерал о.з. Д. Кацаров и К. Муравиев от София за срок от 4 години.