Протокол №3 и 4 от заседания на Настоятелството на СЗРП, 1941 г.

Протокол №3/09.07.1942 г. и 4/26.09.1941 г. от заседания на Настоятелството на СЗРП, 1941 г. Двата протокола са на един двоен лист . Първият е машинопис с допълнителни вписвания с мастило, вторият...

Писмо от Алекси Петров относно голямото биоразнообразие в блатото "Сребърна"1941 г.

Писмо от Алекси Петров относно голямото биоразнообразие в блатото "Сребърна". Изказва мнение, че там трябва да се забрани лова и риболова и да се направи всичко възможно да се запази блатото като...

Курс по билкарство 1941 г.

По инициатива на Българска земеделска и кооперативна банка е учреден Кооперативен комитет за сътрудничество по събирането, култивирането и износа на билки и благоуханни растения.
...

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП 1941 г.

Писмо от 06.02.1941г., в което Българското геологическо дружество уведомява, че за негови представители в настоятелството на СЗРП са определени д-р Р. Берегов и д-р Б. Каменов.

Протокол №2 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 06.02.1941г - чернова

Чернова на Протокол №2 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 06.02.1941г

Благодарствено писмо от силистренското читалище "Доростол" за сборниците на СЗРП 1941 г.

Благодарствено писмо от силистренското читалище "Доростол" за сборниците на СЗРП, изпратено на 24.01.1941г.

Представители на Дружеството на лесовъдите в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№9/11.12.1940г., в което Дружеството на лесовъдите уведомява, че за негови представители в СЗРП са определени инж. Йордан Загоров, Слави Лазаров Никола Пенев.

Представители на Българската ловнострелческа организация в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№10/30.12.1940г., в коетоБългарска ловнострелческа организация уведомява, че за нейни представители в настоятелството на СЗРП пдодължават да бъдат генерал о.з. Д. Кацаров и Иван Сокачев...

Представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№6/30.10.1940г., в което Българско ботаническо дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени проф. Ст. Петков и проф. Н. Стоянов. /за трети...

Представители на Първо българско пещерно дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№11/30.12.1940г., в което Първо българско пещерно дружество уведомява, че за негови представители в СЗРП са определени проф. В. Радев, д-р Р. Рачев и Константин Манасиев. Подписано от Ив...

Страници