План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1969 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1969 г.

Статия "Човекът сам срещу себе си" от Златка Ангелова в. "Орбита" 1969 г.

Статия "Човекът сам срещу себе си" от Златка Ангелова в. "Орбита" бр.15/26.04.1969 г.

Решения на Президиума на БАН, свързани с подобряване и активизиране участието на БАН в дейността на международните правителствени и неправителствени организации. 1969 г.

Заверено копие на писмо с вх. № 138/09.04.1969 г. , подписано от проф. Ив. Захариев, научен секретар на БАН, адресирано до ръководителите на Научните поделения на БАН, председателите на Национални...

Статия "Кой ще спре нарушителите" от Евстати Площаков, в. Работническо дело" 1969г.

Статия "Кой ще спре нарушителите" от Евстати Площаков, в. Работническо дело" 21.02.1969г. за природни паметници в околностите на Стрелча.

Доклад от М. Тошков за командировката му в ГДР на втората конференция на Източно-европейския съюз за защита на природата 1968 г.

Доклад от М. Тошков - началник отдел "Защита на природата" при МГГП за командировката му в ГДР на втората конференция на Източно-европейския съюз за защита на природата, състояла се в Берлин и...

Писмо на МГГП с указания за изготвяне на планове с мероприятия за защита на природата през 1969 г.

Писмо изх.№886/08.02.1969г. на МГГП до районните инспекции по горите с указания за изготвяне на планове с мероприятия за защита на природата през юбилейната 1969г. (25г. от 09.09.1944) Като...

Статия "Лесопарковете край София и отдихът на трудещите се" от Пейо Пеев в. "Работническо дело" 1969 г.

Статия "Лесопарковете край София и отдихът на трудещите се" от Пейо Пеев - директор на предприятие "Лесопаркове" в. "Работническо дело" 17.01.1969 г.

Отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1968 г.

Отчет за дейността на Комисията за защита на природата при БАН през 1968 г., подготвен от научния секретар Н. Боев. Отбелязани са участие в изготвянето на приетия вече Правилник за приложение на...

Заключителен доклад на Международната научна конференция за рационалното използване и съхранение на биосферата 1968 г.

Междуправителствената конференция на експертите по въпроса за научните основи на рационалното използване и опазване на естествените богатства на биосферата се е провела от 04.09. до 13.09.1968г....

Предложени за награждаване със значки 1969 г.

Списък на предложени за награждаване със значки за проявена активна дейност по защита на природата през 1969г.

Страници