Наредба №4 на ГНС - Белоградчик за защита на природните забележителности в района1967г.

Брошура "Наредби на ГНС - Белоградчик"
Наредба №4 за защита на природните забележителности в района на гр. Белоградчик, утвърдена на 6-тата сесия на ГНС 1967г.

Препис на заповед за изменение на Правилника за приложение на Закона за лова, 1966 г.

Препис на заповед № 167/17.01.1966 г. и придружително писмо с изх. № 6/26.01.1966 г. относно изменение на Правилника за приложение на Закона за лова и Наредбата за стопанисване и ползване на...

III вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН с печат от 01.12.1965 г.

III вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН с печат от 01.12.1965 г. Съдържа кратка обосновка на опазването на природата от гледна точка на "плановото стопанство при...

I вариант на проект на Закон за защита на родната природа, 1965 г.

I вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН с печат от 16.11.1965 г. Съдържа кратка обосновка на опазването на природата от гледна точка на "плановото стопанство при...

Проект на Правилник за приложение на Закона за защита на природата 1965г.

Копие на Проект на Правилника за приложение на Сакона за защита на природата 1965г. Съдържа следните раздели

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II.П РИРОДНИ РЕСУРСИ

II. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ...

Чернова на Проект за Закон за защита на природата 1965

Чернова на Проект за Закон за защита на природата 1965
със следните раздели:
Природни ресурси
Организация на защита на природата в България
Роля на обществеността в...

Работен вариант 2 на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН от 1965 г.

Работен вариант 2 на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН от 1965 г. с ръкописни забележки

Работен вариант 1 на проект за Закон за защита на природата 1965г.

Работен вариант 1 на проект за Закон за защита на природата 1965г. Съдържа множество ръкописни забележки.

Работен вариант 2 на проект за Закон за защита на природата 1965г.

Работен вариант 2 на проект за Закон за защита на природата 1965г. Съдържа множество ръкописни забележки.

Проект на Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта и пейзажите в НР България 1964 г.

Два варианта на Проект на Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта и пейзажите в НР България, изготвени от Държавния комитет по строителство и архитектура /ДКСА/
С...

Страници