Писмо изх.№886/08.02.1969г. на МГГП до районните инспекции по горите с указания за изготвяне на планове с мероприятия за защита на природата през юбилейната 1969г. (25г. от 09.09.1944) Като пример е даден планът, изготвен от Комисията по защита на природата при Окръжния народен съвет гр. Враца.