Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН 1964 г.

Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН, изготвен съвместно от Комисията по защита на природата към БАН и...

Писмо от IUCN относно допълнителна информация по систематизирането на паркове и резервати 1964 г.

Писмо вх.№222-8-9/11.07.1964г. в допълнение на писмо 1037 РВ/7 577 от 24.06.1964г. на Международния съюз за защита на природата, подписано от вице-президента Жан Пол Харой за допълнителна...

Писмо от IUCN относно допълнителна информация по систематизирането на паркове и резервати 1964 г. - френски език

Фотокопие на писмо №1037 РВ/7 577 от 24.06.1964г. на Международния съюз за защита на природата, подписано от вице-президента Жан Пол Харой за допълнителна информация по систематизацията на...

Писмо от IUCN с искане на информация за българските национални паркове 1964 г. - френски език

Фотокопие на писмо №РВ/7-577 от 24.01.1964г. на IUCN с искане на информация за българските национални паркове, подписано от вицепрезидента Жан Пол Харой.
Писмото е адресирано до...

Писмо от IUCN с искане на информация за българските национални паркове 1964 г.

Превод на писмо №РВ/7-577 от 24.01.1964г. на IUCN с искане на информация за българските национални паркове, подписано от вицепрезидента Жан Пол Харой.
Писмото е адресирано до Министерството...

Резервати, предложени за вписване в Листа на националните паркове и аналогични резервати на ООН 1962 г.

С писмо изх.№58/06.02.1962г. председателят на КЗП Г. Паспалев изпраща до Министерството на външните работи списък на 9 резервата, които да бъдат препратени за вписване в в Листа на националните...

Опис на резерватите, предложени за вписване в Листа на националните паркове и аналогични резервати" 1962 г.

Опис на резерватите в България, изготвен по критериите от меморандума на Международния съюз за защита на природата от 28.06.1961г.
Меморандумът е изготвен от Международния съюз за защита на...

Писмо на КЗП с искане за данни за народните паркове и резервати 1961 г.

Писмо изх.№65/28.08.1961г. на КЗП до ГУГ Отдел"Защита на природата" с искане за данни за народните паркове и резервати във връзка с изготвяне на отговор по предложението за включване на обекти в...

Писмо относно създаване на Листа на националните паркове и аналогични резервати към ООН 1961 г.

Писмо SО614/21 от 28.06.1961г. от Генералния секретар на ООН с искане за кратко описание на земите, които попадат в обхватс на Резолюция 810/XXX/ на Икономическия и социален съвет "Създаване от...

Меморандум относно създаване на Листа на националните паркове и аналогични резервати към ООН 1961 г.

Меморандум относно създаване на листа на националните паркове и резерватите към ООН, изготвен от Международния съюз за защита на природата по искане на генералния секретар на ООН , за да се...

Страници