Меморандум относно създаване на Листа на националните паркове и аналогични резервати към ООН 1961 г. - френски език

Меморандум е изготвен от Международния съюз за защита на природата по искане на генералния секретар на ООН , за да се подпомогне изготвянето на необходимите му сведения в изпълнение на Резолюция...

Писмо относно създаване на Листа на националните паркове и аналогични резервати към ООН 1961 г. - френски език

Писмо SО614/21 от 28.06.1961г. от Генералния секретар на ООН с искане за кратко описание на земите, които попадат в обхватс на Резолюция 810/XXX/ на Икономическия и социален съвет "Създаване от...

Страници