Писмо SО614/21 от 28.06.1961г. от Генералния секретар на ООН с искане за кратко описание на земите, които попадат в обхватс на Резолюция 810/XXX/ на Икономическия и социален съвет "Създаване от главния секретар на ООн на листа на националните паркове и аналогични резервати"
Писмото е заведено в КЗК с вх.№89/28.08.1961г.