Опис на резерватите в България, изготвен по критериите от меморандума на Международния съюз за защита на природата от 28.06.1961г.
Меморандумът е изготвен от Международния съюз за защита на природата по искане на генералния секретар на ООН , за да се подпомогне изготвянето на необходимите му сведения в изпълнение на Резолюция 810/XXX/ на Икономическия и социален съвет "Създаване от главния секретар на ООН на Листа на националните паркове и аналогични резервати".