Писмо вх.№222-8-9/11.07.1964г. в допълнение на писмо 1037 РВ/7 577 от 24.06.1964г. на Международния съюз за защита на природата, подписано от вице-президента Жан Пол Харой за допълнителна информация по систематизацията на народните паркове и аналогични резервати по света.