Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН, изготвен съвместно от Комисията по защита на природата към БАН и Службата за защита на природата при Комитета по горите и горската промишленост при МС.
Писмо на КЗП изх.№228/20.07.1964г. до Министерството на външните работи в отговор на негови писма №53304/11.07.1964г. и №53304/15.04.1964г. Писмото е подписано от Мако Даков - Председател на КГГП и проф. Г. Паспалев - Председател на КЗП.
Приложено е и писмо от 21.07.1964г. от КЗП до Научния секретариат на БАН с молба за своевременно изпращане на изготвените материали по предназначение.