Писмо изх.№65/28.08.1961г. на КЗП до ГУГ Отдел"Защита на природата" с искане за данни за народните паркове и резервати във връзка с изготвяне на отговор по предложението за включване на обекти в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН.