С писмо изх.№58/06.02.1962г. председателят на КЗП Г. Паспалев изпраща до Министерството на външните работи списък на 9 резервата, които да бъдат препратени за вписване в в Листа на националните паркове и аналогични резервати на ООН.