Междуправителствената конференция на експертите по въпроса за научните основи на рационалното използване и опазване на естествените богатства на биосферата се е провела от 04.09. до 13.09.1968г. в щаб-квартирата на ЮНЕСКО в Париж. Конференцията е организирана от ООН, Организацията за прехрана и земеделие (ФАО), Световната здравна организация (СЗО) със съдействието на Международен съюз за опазване на природата (МСОП) и Международна биологическа програма и с участието на Програма за развитие на ООН (ПРООН ), Международното бюро по труда (МБТ) и Световната Метеорологична организация (СМО). Присъстват представители от 62 страни-членки на ООН и на Ватикана. Няма участници от България.
На първото заседание присъстват генералните директори на ФАО (А.Н.Бурма), на СЗО (М.Ж.Канду), на ООН (представител Ж.Гресфорд), президентите на МСОП (Н.Кулидж) и на МБП (Ж.Бер).
Генералният директор на ЮНЕСКО Рене Мае отсъства поради болест. Приветствие от негово име произнася Малкълм С.Адисешиа като подчертава, че конференцията трябва да определи основните направления за бъдещата работа за рационално използване на ресурсците и опазването на биосферата както в национален, така и в международен план.
За председател на конференцията е избран проф. Франсоа Булиер (Франция), за зам.председател - проф. С. Шагас (Бразилия), Основен докладчик е проф. Стенли А. Кейн (САЩ). Избрани са А.Б.Клефен (Обединено кралство) за председател на Комисията по изследванията, Ян Черовски (Чехословакия) - на Комисията по образованието, С.С.Кристиан (Австралия - на Комисията по научна политика и структура. За членове на ръководещия комитет са избрани : проф. Ханс Лутер (Финландия), проф. Ватанбе (Япония) и М.Ж.Рамаланхоана (Мадагаскар).
След обсъждане на докладите на трите комисии, а така също и на доклади, представени от държавите-членки Конференцията завършва с препоръки за работа по следните направления:
1. Международна програма за научно изследване на човека и биосферата.
2. Изследвания в областта на екосиситемите.
3. Изследвания в областта на екологията на човека.
4. Отчетност и постоянен контрол.
5. Методология е координация на научните изследвания.
6. Изследване на замърсяванията и контролирането им.
7. Използване и съхранение на генетичните ресурси.
8. Рационално използване на природните ресурси.
9. Подготовка в началното и средно училище.
10. Преподаване на екология на университетско ниво.
11. Центрове за подготовка и изследвания по рационалното използване и опазване ресурсите на биосферата.
12. Извънучилищтно преподаване на знания за околната среда на младежи и възраастни.
13.Междуучережденска координация на преподаването на знания за околната среда.
14. Науката и политика на ресурситеапазване на естествените зони и видове , подложени на опасност от унищожаване.
15. Междудисциплинарни изследвания и центрове за оценка на ресурсите.
16. Разщиряване на международните мероприятия.
17. Конференция на ООн по проблемите на заобикалящата човека среда.
18. Оказване на техническа помощ при провеждане на теоретични и приложни изследвания по ресурсите на биосферата.
19. Рационално използване и запазване на биосферата при изпълнение на проекти за помощ на развиващи се страни.
20. Подготовка на междуправителствена и междудисциплинарна програма.

Докладът е получен по общия обмен на документи в руски превод, разпратен на 06.01.1969г.