Правен анализ на съществуващите сгради, съоръжения и други в националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан към 2012г.

Правен анализ на съществуващите сгради, съоръжения и други в  националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан към 2012г, изискан през 2014г по реда на ЗДОИ от Александър Дунчев  АПБ....

Чернова на доклад "Защита на природата в България"

Чернова на доклад "Защита на природата в България"

Заключителен доклад на Международната научна конференция за рационалното използване и съхранение на биосферата 1968 г.

Междуправителствената конференция на експертите по въпроса за научните основи на рационалното използване и опазване на естествените богатства на биосферата се е провела от 04.09. до 13.09.1968г....

Доклад състояние и задачи по защита на природата 1966 г.

Работен вариант на Доклад за състояние и задачи по защита на природата в България. Прави се обзор на извършеното в тази област от 1962г. Отбелязва се, че към 01.05.1966г. защитените обекти в...

Доклад от Здравко Петров относно тревожното състояние на опазването на природните ценности в страната 1965 г.

Зравко Петров - секретар на ЦС на БТС изпраща този доклад до Лъчезар Аврамов (секретар на ЦК на БКП )в качството му на председател на комисията за разработване на проект за закон за защита на...

Изложение по необходимостта от популяризиране на защитата на природата в България 1966 г.

Изложение по необходимостта от популяризиране на защитата на природата в България. Проблемът се разглежда подробно както по отношение на информиране на научните работници, особено по отношение на...

Доклад на проф. Паспалев пред първото съвещание на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г. - чернова

Чернова на доклада на проф. Паспалев пред първото съвещание на Националния съвет за защита на родната природа с ръкописни забележки от Ст. Станчев. Документът е датиран ръчно с дата 12.01.1962г...

Работен вариант на отчетния доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1961 г.

Работен вариант на отчетния доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1961 г. Състав на Комисията:
Председател - чл. кор. Георги Паспалев
Зам. председател - проф. Б....

Предварителен доклад на ЮНЕСКО по приемането на международна рекомендация за защита красотата и характера на пейзажа и населените места 1961 г. - оригинал на френски език

Предварителен доклад на ЮНЕСКО по приемането на международна рекомендация за защита красотата и характера на пейзажа и населените места от 06.09.1961 г. - оригинал на френски език

Докладна записка относно организиране на месец за защита на природата 1961 г.

Докладна записка от Кирил Попов - началник отдел "Ловно стопанство и защита на природата" в ГУГ относно организиране на месец за защита на природата през м. май 1961г.

Страници