Изложение по необходимостта от популяризиране на защитата на природата в България. Проблемът се разглежда подробно както по отношение на информиране на научните работници, особено по отношение на Международната биологична програма на тема "Биологически основи на продуктивността и благосъстоянието на човека" и Декларацията от 25.09.1965г., така и по запознаване на гражданите с природозащитната тематика, като се започне от учебните програми до използване на средствата за масова информация и участието на обществените организации.