Чернова на доклад "Защита на природата в България"

Чернова на доклад "Защита на природата в България"

Отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1968 г.

Отчет за дейността на Комисията за защита на природата при БАН през 1968 г., подготвен от научния секретар Н. Боев. Отбелязани са участие в изготвянето на приетия вече Правилник за приложение на...

Заключителен доклад на Международната научна конференция за рационалното използване и съхранение на биосферата 1968 г.

Междуправителствената конференция на експертите по въпроса за научните основи на рационалното използване и опазване на естествените богатства на биосферата се е провела от 04.09. до 13.09.1968г....

Протокол от заседание на Националния съвет за защита на природата. 1967 г.

Препис на протокол № 2/05.12.1968 г. от заседание на Националния съвет за защита на природата. Документът е подпечатан и адресиран до КЗП.

Пълномощно на името на Владимир Антонов Помаков. 1968 г.

Пълномощно с изх. № VI-148/02.12.1968 г. на името на Владимир Антонов Помаков за покупки и разходи за сметка на КЗП при БАН.

Заповед, с която се възлага на Владимир Антонов Помаков да тегли суми и и прави разходи за сметка на КЗП при БАН. 1968 г.

Препис от заповед № 68/29.11.1968 г., с която се възлага на Владимир Антонов Помаков да тегли суми и и прави разходи за сметка на КЗП при БАН.

Бюджет на КЗП за 1969 г.

Бюджет на КЗП за 1969 г.

Отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1967 г.

Недатирано копие на отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1967 г., изготвен от и.д. председател на КЗП чл. кор. Ил. Пашев. В наличния екземпляр на мястото на л. 2 има празен лист....

Изложба за защита на природата в България

Опис на таблата на изложба с природозащитна тематика от средата на 60-те години.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроси за резерватите "Парангалица" и "Сребърна" 1967 г.

Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроси за резерватите "Парангалица" и "Сребърна" и предложения за нови резервати от 14.09.1967г.

Страници