Заверено копие на писмо с вх. № 138/09.04.1969 г. , подписано от проф. Ив. Захариев, научен секретар на БАН, адресирано до ръководителите на Научните поделения на БАН, председателите на Национални комитети при БАН. Свежда до знанието им решенията на Президиума на БАН, свързани с подобряване и активизиране участието на БАН в дейността на международните правителствени и неправителствени организации.