Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на исторически и археоложки паметници 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на исторически и археоложки паметници, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Писмо относно изложбата на БНСЗП до колективните членове на съюза 1948 г.

Писмо изх.№148/08.07.1948г. относно изложбата на БНСЗП до колективните членове на съюза

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на геоложки и хидроложки обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на геоложки и хидроложки обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на билки 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на билки, избрана на 02.07.1948г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на обекти на стопанския туризъм 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на обекти на стопанския туризъм, избрана на 02.07.1948 г.

Писмо от БНСЗП до министър председателя относно изложба на природните обекти в България 1948 г.

Писмо изх.№147/08.07.1948г. от БНСЗП, с което се иска насрочване на среща с Министър-председателя, на която да се обсъди организацията на първата у нас голяма изложба на всички природни обекти в...

Становище на Държавно санитарно-аптечно предприятие относно бране на билки 1948 г.

В писмо вх.№45/05.07.1948г. Държавно санитарно-аптечно предприятие дава становище да не се забранява брането на лавровишната /prunus aurocereasus/, планиниския петнист салеп /orchis cordigera/ в...

Доклад за работата на комисиите за картотекиране на защитените обекти в страната 1948г.

Доклад на Никола Загоров за работата на комисиите за картотекиране на всички обекти в страната, подлежащи на особена защита, от 03.07.1948г.

Състав на Съвещателния комитет при народен парк "Витоша" 1948 г.

Служебен препис на Заповед №645/03.07.1948г. на МЗГ , Сектор гори, лов и рибарство за назначаване на 17-те члена на Съвещателния комитет при народния парк "Витоша", подписана от нач.отдел...

Страници