В писмо вх.№45/05.07.1948г. Държавно санитарно-аптечно предприятие дава становище да не се забранява брането на лавровишната /prunus aurocereasus/, планиниския петнист салеп /orchis cordigera/ в Рила и блатния салеп /orchis palustris/ в Самоковското поле. Да се забрани брането на всички други видове салеп навсякъде в страната.
Становището се дава в отговор на запитване от МЗГ Сектор гори, лов и рибарство и еподписано от началник отдел "Лечебни растения" Н. Стоянов.