Служебен препис на Заповед №645/03.07.1948г. на МЗГ , Сектор гори, лов и рибарство за назначаване на 17-те члена на Съвещателния комитет при народния парк "Витоша", подписана от нач.отдел Александров.
Изпратен е на 06.07.1948г. за сведение и изпълнение до Кирил Й. Попов - представител на Българското ботаническо дружество, член на БНСЗП (вх.№153/15.12.1948г.)