Писма на КЗП относно получаването на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния 1964 г.

Писмо изх.№60/26.02.1964г. с благодарност за получената кн.7 на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния, съпровождащо материали за защитата на природата в България
Писмо изх.№113/14....

Списък на щатни служители при КЗП 1964 г.

Списък на щатни служители при КЗП, изпратен до Личен състав - БАН в отговор на писмо 172/11.02.1964г.

Опис на архивните материали на КЗП 1967 г.

Опис на архивните материали на КЗП, съставен на 14.02.1967г. за нуждите на Научен архив - БАН.

Писмо на КЗП до отдел "Връзки с чужбина" на БАН 1964 г.

Писмо изх.№31/27.01.1964г. на КЗП до отдел "Връзки с чужбина" на БАН, в което уведомява, че няма предвидени за годината научни конференции с гости от чужбина.

Списък на законите укази постановления, заповеди по защита на природата в България, които са в сила към 23.01.1964 г.

Списък на законите укази постановления, заповеди по защита на природата в България, които са в сила към 23.01.1964 г.
С писмо изх.№27/23.01.1964г. списъка е изпратен на Министерството на...

План за дейността на КЗП през 1964 г.

План за дейността на КЗП през 1964г. приет на заседание на Бюрото на КЗП на 17.01.1964г. и одбрен от отделението по биологически науки на БАН на 27.02.1964г.

Становище на КЗП по искане на ДФК - гр. Плевен за разрешение за унищожаване на гугутки 1964 г.

Писмо 13/10.11.1964г. със становище на КЗП по искане на Държавния фуражен комбинат /ДФК/ - гр. Плевен за разрешение за унищожаване на гугутки, които унищожавали големи количества храни.

Становище на КЗП по забавянето строежа на канал между езерото "Сребърна" и р. Дунав 1964 г.

Писмо изх.№8/08.01.1964г. на КЗП относно забавянето строежа на канал между езерото "Сребърна" и р. Дунав.

Извлечение от отчетния доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г.

Извлечение от отчетния доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963г. по успешните съвмести дейности на КЗП с учреждения и организации.

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г.

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963г.
Председателят на КЗП чл.кор. Г. Паспалев отбелязва доброто сътрудничество с КГГП при разрешаване на много сигнали за...

Страници