Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963г.
Председателят на КЗП чл.кор. Г. Паспалев отбелязва доброто сътрудничество с КГГП при разрешаване на много сигнали за проблеми, като например в резервата "Долна Топчия", "Сребърна", "Острица", Побитите камъни", "Парангалица",, Рилския манастир, поддържане на добри връзки с IUCN, установяване на контакти с природозащитни институти и организации в СССР и Югославия