Опис на архивните материали на КЗП, съставен на 14.02.1967г. за нуждите на Научен архив - БАН.