Изложба за защита на природата в България

Опис на таблата на изложба с природозащитна тематика от средата на 60-те години.

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при БDK, 1964 г.

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при БАН за периода 12.11.1957--30.12.1960 г. Списъкът е изготвен от комисия в състав:
Председател: проф. Кр. Тулешков...

Количество на дивеча в България по видове през пролетта на 1964 г.

Количество на дивеча в България по видове през пролетта на 1964 г. Документът е съставен от Ловно-рибарския съюз и освен описа на дивеча съдържа и описание на мерките, които взимат ловците за...

Опис на архивните материали на КЗП 1967 г.

Опис на архивните материали на КЗП, съставен на 14.02.1967г. за нуждите на Научен архив - БАН.

Щатно разписание на КЗП за 1964 г.

Щатно разписание на КЗП за 1964 г.

Опис на народните паркове, резервати и природни забележителности по окръзи 1964 г.

Опис на народните паркове, резервати и природни забележителности по окръзи към началото на 1964г. Съдържа информация нормативния акт, с който обекта е обявен за защитен, площта, местонахождението...

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при Бан, 1962 г.

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при БАН за 1961 г. ,изготвен на 26.02.1962г. и подписан от Г. Паспалев.

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при Бан, 1962 г.

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при Бан за периода 03.01.1961-26.02.1962 г. Списъкът е подписан от комисия в състав: д-р Г. Марков, Н. Боев, Ив. Зафиров и одобрен от...

Ръкописни бележки за дружества, членове и адреси на БНСЗП от 1947 г.

Ръкописни бележки за дружества, членове и адреси на БНСЗП, свързани с работата на техническия секретар Д. Медаров. Включва списък на местните дружества, на членовете на управителния съвтд, на...

Указания за изготвяне на учредителните документи на местни клонове на БНСЗП 1947 г.

Указания за изготвяне на учредителните документи на местни клонове на БНСЗП в съответствие с изискванията на МВР. Документът е изготвен на 22.04.1947г. и подписан от секретаря на съюза проф. д-р....

Страници