План на КЗП за провеждане на експедиции и теренни проучвания през 1965 г.

Писмо изх.№300/12.11.1964г. с План на КЗП за провеждане на експедиции и теренни проучвания през 1965 г.

Писмо относно преминаването на делегация на КЗП през Румъния 1963 г.

Писмо изх.№296/03.11.1963г. относно преминаването на делегация на КЗП през Румъния с молба да се организира посещение в резервати в Карпатите.

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Институт за защита на природата - Холандия 1963 г.

Писмо изх.№331/31.10.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Институт за защита на природата - Холандия.

Кореспонденция относно обмен на материали по защита на природата с Краковския институт за зашита на природата 1963 г.

Писмо изх.№329/30.10.1963г. и писмо вх.№328/29.101963г. оттносно обмен на материали по защита на природата с Краковския институт за зашита на природата.

Становище на КЗП относно искане за събиране на суха и паднала маса в резервата "Баюви дупки" 1963 г.

Становище на КЗП относно искане на Разложкото горско стопанство за събиране на суха и паднала маса в резервата "Баюви дупки". Обръща се внимание на КГГП за необходимост от вземане на мерки за...

Становище на КЗП относно искане за отстрел на бели щъркели от Ветеринарния институт - гр. Пловдив 1963 г.

Писмо изх.№294/03.09.1963г. със становище на КЗП относно искане за отстрел на бели щъркели от Ветеринарния институт - гр. Пловдив

Писмо до Управлението за външни връзки на Китай с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Китай 1963 г.

Писмоизх.№269/29.07.1963г. до Управлението за външни връзки на Китай с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Китай

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България"до Академията за селскостопански науки - Берлин 1963 г.

Писмо изх.№273/29.07.1963г. до Академията за селскостопански науки - Берлин, придружаващо изпратена от КЗП брошура "Защита на природата в България"

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с СЗП - Казахстан 1963 г.

Писмо изх.№268/29.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с СЗП - Казахстан

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Естония 1963 г.

Писмо изх.№272/29.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Естония

Страници