Писмо изх.№268/29.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с СЗП - Казахстан