Становище по чл.2, ал.2 №ПД-588(1)/07.04.2020 , ПИ:66528.501.563

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Външно ел. захранване на:Ел. приемник - фреза" в ПИ:66528.501.563 ; Полагане на кабелна линия 1kV от КРШ пред ПИ:66528.501.598 до...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-435(2)/24.03.2020 , ПИ:66528.501.337

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващ покрив на жилищна сграда в ПИ:66528.501.337"

Съгласувал: Д. Иванова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД75(2)/21.01.2020 , ПИ:66528.501.112

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда с идентификатор:66528.501.112.1, находяща се в ПИ:66528.501.112"

Становище №ПД-3003(1)/04.12.2019 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение за ПИ:66528.4.263 (стар идентификатор 004245)

Становище №ПД-3003(1)/04.12.2019 на РИОСВ-Бургас относно инвестиционно предложение: "Изграждане на ваканционно селище в ПИ:66528.4.263 (стар идентификатор 004245) и изискано становище, свързано с...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2897(1)/03.12.2019

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на семеен хотел в ПИ:66528.501.354 и изграждане на къщи за гости в ПИ:66528.501.353"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2797(4)/29.11.2019 , ПИ:66528.501.210

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със стаи за гости в УПИ XII, кв.24 (ПИ:66528.501.210)"

Изготвил: Е. Костова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2797(4)/29.11.2019 , ПИ:66528.501.210

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със стаи за гости в УПИ XII, кв.24 (ПИ:66528.501.210)"

Изготвил: Е. Костова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2887(1)/20.11.2019 , ПИ:66528.501.217

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на допълващо застрояване - гаражи в ПИ:66528.501.217 (УПИ I-217, кв.27)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2616(2)/05.11.2019 , ПИ:66528.501.577

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда в ПИ:66528.501.577"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ ПО ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ, КОИТО СА ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО УПРАВЛЕНИЕТО НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ

В доклада са изследвани добрите практики при включването на заинтересованите страни (бизнес, неправителствени организации и граждани) в различни страни-членки на ЕС в процесите по управление на...

Страници