Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Реконструкция на съществуващ покрив на жилищна сграда в ПИ:66528.501.337"

Съгласувал: Д. Иванова