Изложение от Д. Пеев на тема "Животни, които са на изчезване"

Изложение от Д. Пеев на тема "Животни, които са на изчезване" и необходимостта от приемане на Закон за защита на природата

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1966 г.

Комитет по горите и горската промишленост, КЗП при БАН, Български туристически съюз, Народния ловно рибарски съюз и народния парк "Витоша" организират и координират провеждането на месеца за...

Доклад относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси 1966 г.

Доклад до председателя на Министерския съвет относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси, подписан от председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов, председателя на АСН...

Изложение от проф. Г. Паспалев и инж. М. Тошков по основните проблеми на защитата на родната природа

Изложение "Защита на родната ни природа - основни проблеми" от проф. Г. Паспалев и инж. М. Тошков . Предполагаема дата - началото на 1966г. След като описват състоянието на природните източници,...

Обяснителна записка по Перспективния план за зарибяване на езерата в Пирин 1966 г.

Обяснителна записка по Перспективния план за зарибяване и опазване на местната пъстърва в пиринските езера 1966 г.

Перспективен план за зарибяване и опазване на местната пъстърва в пиринските езера 1966 г.

Перспективен план за зарибяване и опазване на местната пъстърва в пиринските езера по години 1966-1969 г.

Въпроси на Съвета на Европа относно защитата на природата 1964 г. - английски текст

Въпроси на Съвета на Европа относно защитата на природата - английски текст. Въпросника е изготвен от Комитета на експертите по опазване на природата и актуализиран през март 1964г.

Доклад от Кр. Тулешков и П. Петров пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Значението на врановите птици за народното стопанство", изнесен от проф. д-р Кр. Тулешков и ст.н.с. инж. П. Петров на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната...

Доклад от Т. Мичев пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Върху разпространението и храната на египетския лешояд", изнесен от Т. Мичев - уредник на Биологическата станция на Зоологическия институт на БАН при резервата "Сребърна", на...

Симпозиум на тема "Грабливите птици в България и необходимостта от тяхната закрила", изводи и мнения. 1965 г.

На еднодневен симпозиум, проведен на 01.10.1965 г. на тема "Грабливите птици в България и необходимостта от тяхната закрила", в резултат на изнесените доклади, изказаните предложения и препоръки е...

Страници