Доклад от Б. Калчишков пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Досегашни резултати от унищожаването на грабливите и врановите птици", изнесен от инж. Б. Калчишков - отдел Лов и ловно стопанство при КГГП към МС", на симпозиума "Грабливите птици...

Доклад от С. Симеонов пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Храната на нощните грабливи птици", изнесен от Симеон Симеонов - ст. асистент при Биологическия факултет на СУ на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната...

Доклад от М. Паспалева - Антонова пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г. -

Доклад на тема "Видов състав и разпространение на дневните грабливи птици в България", изнесен от Мария Паспалева - Антонова - канд. на биол. науки, зав. Орнитилогическата централа на БАН на...

Докладна записка относно мероприятията по борбата с лавините 1966 г.

С писмо изх.06086/22.06.1966г. на КГГП до акад. Г. Паспалев - председател на КСП е изпратена за мнение Докладна записка относно мероприятията по борбата с лавините, изготвена от Кирил Попов -...

Предложение за провеждане на изложба и симпозиум за защита на грабливите птици 1965 г.

Предложение от Зоологическия институт с музей към БАН за провеждане на изложба и симпозиум по защита на грабливите птици. Документът предвижда симпозиумът де се проведе едновременно с изложбата...

Становище на КЗП по проекта на ДКСА за Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта 1964 г.

Становище на КЗП по проекта на ДКСА за Инструкция за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта, прието на заседание на Бюрото на ЛЗП от 02.11.1964г.

Заповед на КГГП за разрешаване биенето на обикновен мишелов през зимата 1964 г.

Заповед №603/21.10.1964г. на КГГП за разрешаване биенето на обикновен мишелов от 01.11. до 01.03.

Протокол за оглед на новооткритата Мраморна пещера край гр. Берковица 1964 г.

Протокол за оглед на новооткритата Мраморна пещера край гр. Берковица от 16.09.1964г.

Списък на животните, получени в Софийската зоологическа градина от разни лица в страната през 1963г.

Списък на животните, получени в Софийската зоологическа градина от разни лица в страната през 1963г., представен на съвещание за начина на снабдяване на градината със защитени птици и животни...

Заповед за назначаване на комисия за експертиза на архивни материали. 1964 г.

Заверен препис от заповед № 94/15.05.1964 г. за назначаване на комисия за експертиза на архивни материали на Зоологическия институт и на КЗП.
Състав на комисията:
Председател: проф. Кр...

Страници