Комитет по горите и горската промишленост, КЗП при БАН, Български туристически съюз, Народния ловно рибарски съюз и народния парк "Витоша" организират и координират провеждането на месеца за защита на родната природа от 01-30.05.1966 г.
Плановете по окръзи за мероприятието трябва да бъдат изготвени до 1 април. Предвижда се да бъдат направени публикации с природозащитна тематика, да се издадат пропагандни материали, да се организират предавания по радио София, прожекции на филми, организиране на изложби с подходяща тематика.