Изложение "Защита на родната ни природа - основни проблеми" от проф. Г. Паспалев и инж. М. Тошков . Предполагаема дата - началото на 1966г. След като описват състоянието на природните източници, застрашени от унищожаване, изчерпване или замърсяване, а именно въздуха, водите, обработваемата почва, растителния свят - на първо място гората и животинския свят, авторите посочват като основна причина слабата екологична култура на населението. Документът завършва с предложения какво трябва да се направи в тази връзка: да се укрепи държавния орган, който отговаря за опазване на природата в страната, като действията му се опират на специални законоположения; да се усъвършенства планирането на стопанските дейности така че експлоатацията на природните ресурси да държи сметка и за тяхното поддържане и възстановяване. Определят като най-съществено условие подготовката на обществото чрез пропаганда и просвета.