Докладна записка относно мероприятията по защита на природата през 1967г. от Марин Тошков - главен лесовъд по защита на природата при МГГП.