Доклад на Н. Боев за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие 1961 г.

Доклад на Н. Боев /член на бюрото на КЗП/ за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие, изготвен след участието му в инспекцията на КЗП от 2.11. до 02.12.1961г. Авторът обръща...

Заповед за командировка на комисия за инспекция на черноморското крайбрежие 1961 г.

Заповеди №№7,8 от председателя на КЗП Г. Паспалев за командироване на комисия за инспекция на черноморското крайбрежие за оглед на териториите и уточняване на границите на местностите за...

Програма на курс "Защита на природата" за висшите училища 1961 г. - копие на руски език

Програма на курс "Защита на природата" за висшите училища, разработена и одобрена на 16.11.1961г. от Комисията по просветата на Международния съюз за защита на природата /IUCN/
Приложено е...

Изложение от Ал. Петров относно запазване на типичната крайчерноморска природа 1961 г.

Изложение от 28.10.1961г. от Ал. Петров относно опазването на типичната крайчерноморска природа, застрашена от засиленото строителство. Авторът предлага КЗП да командирова комисия от специалисти...

Изложение от Н. Боев относно опазването на типичната крайчерноморска природа 1961 г.

Изложение от 27.10.1961г. от Н. Боев относно опазването на типичната крайчерноморска природа, застрашена от засиленото строителство. Авторът предлага КЗП да командирова комисия от специалисти на...

Изложение от Л. Цветков относно опазването на типичната крайчерноморска природа 1961 г.

Изложение от 26.10.1961г. от Л. Цветков относно опазването на типичната крайчерноморска природа, застрашена от засиленото строителство. Авторът предлага КЗП да командирова комисия от специалисти...

Заповед №2586 за назначаване на проф. К. Попов за член на Националния съвет за защита на родната природа 1961 г.

Заповед №2586/12.10.1961г. на Председателя на ГУГ Мако Даков за назначаване на проф. К. Попов за член на Националния съвет за защита на родната природа.

Заповед №2586 за назначаване на проф. Г. Паспалев за председател на КЗП 1961 г.

Заповед №2586/12.10.1961г. на Главно управление на горите при МС за назначаване на проф. Г. Паспалев за председател на КЗП 1961 г., подписана от Мако Даков.
Заповедта е издадена на основание...

Становище на ДСП "Рибен център" по правилника за управление и стопанисване на резервата "Сребърна" 1961 г.

Становище от 23.09.1961г. на ДСП "Рибен център" по правилника за управление и стопанисване на резервата "Сребърна". Иска се на Рибния център - гр. Рсе да се разреши риболова, развъждането и...

Становище на ОУ на Горско стопанство гр. -Благоевград по намаляването площта на резерват "Парангалица" 1961 г.

Становище относно намаляването площта на резерват "Парангалица" , изразено в писмо 5855/31.08.1961г. на ОУ на Горско стопанство гр. -Благоевград и подписано от началника на окр. у-ние, партийния...

Страници