Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика 1962 г.

Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика, предложена от БТС за консултации, изпратена до КЗП писмо вх.№85/20.02.1962г. с подписите на зав. отдел Учебноспортен А.Джидров и...

Доклад от Т. Мичев относно мястото на щуката в ихтиофауната на резервата "Сребърна" 1962 г.

Доклад от Т. Мичев - завеждащ биологична станция "Сребърна" относно доминиращото място, което е заела щуката в ихтиофауната на резервата и в тази връзка искане да се разреши улова на щука през...

Първа световна конференция за национални паркове 1962 г. - предварително съобщение

Първа световна конференция за национални паркове 1962 г. - предварително съобщение на английски език

Първа световна конференция за национални паркове 1962 г. - предварително съобщение, превод на български

Първа световна конференция за национални паркове 30.06.-07.07.1962 г. Сиатъл, САЩ - предварително съобщение, превод на българки език

Опис на резерватите, предложени за вписване в Листа на националните паркове и аналогични резервати" 1962 г.

Опис на резерватите в България, изготвен по критериите от меморандума на Международния съюз за защита на природата от 28.06.1961г.
Меморандумът е изготвен от Международния съюз за защита на...

Изложба за защита на природата 1962 г.

Проектоплан за уреждане на изложба за защита на природата през м. септември 1962г. в София. Решение за организирането й е взето на съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа на...

Инструкция за дейността на доброволните сътрудници по опазване на природата 1962 г.

Инструкцията е изготвена въз основа на Правилника за приложение на Указа за защита на родната природа, обнародван в бр.52/1961г. на в. "Известия". Те се отнася за изграждането и задачите на групи...

Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г.

Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г. с номер и дата на публикуване на заповедта за всеки.

Бележки на ГУГ по проектоправилника на Юнеско за защита красотата и характера на пейзажите и местностите 1961 г.

С писмо изх.№14092/11.12.1961г. ГУГ отговаря на писмо изх№94/18.09.1961г. на КЗП с подробни пояснения и допълнения по всяка точка на проектоправилника на ЮНЕСКО за защита на красотата и характера...

Доклад на Л. Цветков за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие 1961 г.

Доклад на Л. Цветков /ст.н.с. Зоологически инститът/ за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие, изготвен след участието му в инспекцията на КЗП от 2.11. до 02.12.1961г....

Страници