Писмо изх.№35/25.01.1963г. до Комитета по архитектура и благоустройство със становището на КЗП по проектите за благоустрояване на "побитите камъни" и "Белоградчишките скали", прието на заседание на КЗП на 11.01.1963г. Забележките са по избора на растителните видове за озеленяване. Препоръчва се осветлението да се монтира така, че да е незабележимо за посетителите. И за двата защитени обекта се предлага организиране на малък музей.