Доклад от Т. Мичев - завеждащ биологична станция "Сребърна" относно доминиращото място, което е заела щуката в ихтиофауната на резервата и в тази връзка искане да се разреши улова на щука през 1962 г. Докладва се и за нуждата от дървен материал за построяване на гнездилища за пеликаните и върбови клони за колонията на чаплите.