Във връзка с проблемите на резервата Сребърна и решаването им ще бъде свикано съвещание. 1968 г.

Писмо от Отделението за Биологически науки към БАН, изх. № 14-35/06.03.1968 г. във връзка с проблемите на резервата Сребърна и решаването им ще бъде свикано ново съвещание със заинтересованите...

Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна" 1967 г.

Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна", състояло се на 17.10.1967г. в гр. Силистра.
1. За опресняване на водите резервата да бъде свързан с р. Дунав като се...

Преписка относно запазване тръстиката в Бабушкото блато в резервата "Сребърна" 1964 г.

Писмо №299/03.11.1964г. на КЗП с доклад на Таню Мичев и подкрепа на неговите предложения.
Писмо 14316/13.11.1964г. на КГГП със заповед да се запази тръстиката в зоната на Бабушкина локва с...

Доклад за състоянието на резервата "Сребърна" 1964 г.

Доклад за състоянието на резервата "Сребърна" през 1964г. от Т. Мичев - завеждащ Биологическа станция "Сребърна" на Зоологическия институт при БАН.

Писмо на КГГП с разрешение на екип от управление "Кинематография" да прави снимки в резервата "Сребърна" 1964 г.

Писмо №7368/03.06.1964г. на КГГП с разрешение на снимачен екип от Кинематографията да прави снимки в резервата "Сребърна", но само от брега на езерото.

Писмо на КГГП с разрешение за хидробиологични проучвания в резервата "Сребърна" 1964 г.

Писмо 4674/06.04.1964г. на КГГП с разрешение за хидробиологични проучвания в резервата "Сребърна" за ст.н.с. Ботис Русев.

Становище на КЗП по забавянето строежа на канал между езерото "Сребърна" и р. Дунав 1964 г.

Писмо изх.№8/08.01.1964г. на КЗП относно забавянето строежа на канал между езерото "Сребърна" и р. Дунав.

Доклад за състоянието на резервата "Сребърна" 1963 г

Доклад от Т. Мичев - завеждащ Биологическата станция при резервата "Сребърна"за състоянието на резервата, изготвен по заданието на КЗП, зададено с писмо изх.№257/26.07.1963г.

Писмо с инструкции за съставяне на подробни сведения за състоянието на резервата "Сребърна" 1963 г.

Писмо изх.№257/26.07.1963г. до Завеждащия биологическата станция в "Сребърна" със задание за съставяне на подробни сведения за състоянието на резервата "Сребърна" и указания за изготвянето им...

Писма по административни и организационни въпроси на резервата "Сребърна" 1963 г.

Писма по административни и организационни въпроси на резервата "Сребърна", адресирани до завеждащ биологическата станция Таню Мичев за информация.

Страници