Писмо изх.№257/26.07.1963г. до Завеждащия биологическата станция в "Сребърна" със задание за съставяне на подробни сведения за състоянието на резервата "Сребърна" и указания за изготвянето им всяка година.
Добавени са и писмата, разменени между КЗП и КГГП по въпроса.