Писмо №299/03.11.1964г. на КЗП с доклад на Таню Мичев и подкрепа на неговите предложения.
Писмо 14316/13.11.1964г. на КГГП със заповед да се запази тръстиката в зоната на Бабушкина локва с оглед опазване на гнездящите там чапли и др. птици.