С писмо изх.№141/11.04.1962г. КЗП изпраща за мнение до СУ и Зоологическия институt на БАН становищата на Министерството на земеделието и на ловнорибарския съюз по проекта на ГУГ за заповед за поставяне под защита на територията на цялата страна na свободно живеещи диви животни.