Устав на Българското природоизпитателно дружество 1938 г.

Устав на Българското природоизпитателно дружество, утвърден от Министерството на просветата с №17295/30.12.1898г.
Изменения и допълнения, утвърдени от Министерството на просветата с №3320/13...

Списък на Управителния комитет на СЗРП 1928г.

Списък на Управителния комитет на СЗРП

Списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП 1937 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП с информация делегати от коя организация са, длъжност и адрес 1937г.

Протокол на годишното събрание на СЗРП, [1937 г.]

Чернова на протокол на годишното събрание на СЗРП, [23.10.1937 г.]. На същите листове са и черновите на три писма . Първото е с молба до МЗДИ към природния паметник Дикилиташ да бъдат присъединени...

Молба за членство в СЗРП на ФОНФОН с приложен устав

Оригинална молба за членство с имена на предлагани представители от Културно-просветно дружество за опознаване, изучаване и обикване роздната природа "ФОНФОН" с изх. №2/26.01.1937 г, получено от...

Протокол от годишното събрание на СЗРП, 1936 г.

Чернова на протокол от общото годишно събрание на СЗРП, вероятно проведено в края на 1936 г. В дневния ред са включени отчет за дейността през 1935-1936 г., финанов отчет, изказвания, избор на...

Адреси на международни партньори за изпращане на сборника на СЗРП

Ръкописен списък с адреси на международни партньори за изпращане на сборника на СЗРП, в папка от ноември 1936 г на фонда на СЗРП.

Протокол от заседание на Аксаковския селски общински съвет с решение за обявяване на Побитите камъни за Народен парк 1936 г.

Протокол №8/16.04.1936г. от заседание на Аксаковския селски общински съвет.
По предложение на кмета Борис Х. Николов е взето решение за обявяване на местността Дикили-Таш за Народен парк...

Пълномощно пред банката на касиера на СЗРП

Бланка с № 84/28.11.1935 г. на служебна бележка, упълномощаваща касиера на СЗРП пред Българска земеделска и кооперативна банка.

Отчет на Българското благотворително дружество за покровителство на животните за 1934 г.

Отчет на настоятелството на Българското благотворително дружество за покровителство на животните за 1934 г.

Страници